خدمات پس از فروش کرج سرویس

بحران کمبود آب منجر به برداشت از سفره های زیر زمینی گردیده است که آلوده به فاضلاب های شهری و صنعتی و شیرابه های زباله به دلیل دفع غیر اصولی پسماندها می باشد.

به همین علت استفاده از دستگاه تصفیه آب اهمیت و ضرورت می یابد.